Säännöt W 46 kerho ry

J.Hakala 14.02.2018.
Sääntömuutos rekisteröity 09.11.2018

W46 kerho ry:n säännöt.

1. Yhdistyksen nimi on W46 kerho ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alue Varsinais-Suomi.

2. W46 kerho ry:n tarkoitus.

Lujittaa Turun alueen moottori- ja laivanrakentajien yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä, sekä kulttuuriperinteen vaalintaa.

Moottori-ja laivanrakennukseen liittyvän perinnetiedon kerääminen ja dokumentointi jälkipolville.

Tukea henkisesti sekä avustuksin ja stipendein tekniikan opiskelijoita.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys järjestää liikunta-,harrastus-,retkeily-,messu-,juhla-,kurssi ja keskustelutilaisuuksia.

3. Toiminnan rahoitus.

Toiminnan tukemiseksi W46 kerho ry tekee budjetti- ja toimintasuunnitelman. Varat toimintaan saadaan pääasiassa jäsenmaksuista. Varoja voidaan hankkia myös toteuttamalla asianomaisella luvalla arpajaisia ja varainkeräyksiä, järjestämällä luentotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja muuta tukea.

4. W46 kerho ry:n jäsenet.

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki kohdassa 2. mainituista asioista kiinnostuneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus hyväksyy.

Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kannatusjäsenet eivät voi osallistua yhdistyksen hallintoon.

5. W46 kerho ry:n jäsenmaksu.

Varsinaisten- ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen.

1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

2. Yhdistys erottaa jäsenen jos jäsen on jättänyt hoitamatta sääntöjen määräämät velvoitteensa.

3. Yhdistys erottaa jäsenen jos jäsen on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. W46 kerho ry:n kokoukset

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu vuosi- ja ylimääräiseen kokoukseen annetaan ilmoittamalla paikallisessa lehdessä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Lehdestä päätetään vuosikokouksessa.

Vuosikokoukseen tulevat asiat on saatettava kirjallisesti hallituksen tietoon riittävän ajoissa, että asia ehtii kokouskutsuun.

8. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

Suoritetaan kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valitaan kokoukselle sihteeri

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään työjärjestys

Luetaan toimintakertomus edellisen kauden toiminnasta

Käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä kuullaan toiminnantarkastajan tarkastuskertomus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

Käsitellään seuraavan kauden toimintasuunnitelma

Käsitellään seuraavan kauden talousarvio

Päätetään hallituksen jäsenten määrä (5-10 hlö)

Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valitaan hallituksen sihteeri

Valitaan hallituksen rahastonhoitaja

Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkiot

Päätetään yhdistyksen jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään vuosi- ja ylimääräisen kokouksen ilmoituslehti.

Päätös

9. W46 kerho ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, 2-7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä,jonka toimikausi on 01.03.-28.02.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle jos vähintään 2 jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita lain, yhdistyksen sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan.

10.Hallituksen tehtävät ovat:

1. Johtaa ja valvoa toimintaa sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.
2. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta, jonka hoidosta se on vastuullinen.
3. Laatia toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
4. Laatia toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle
5. Pitää tilejä ja laatia talousarvio
6. Pitää yllä jäsenluetteloa
7. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
8. Toimia aktiivisesti kohdassa kaksi nimettyjen päämäärien hyväksi.

11.W46 kerho ry:n tilit ja toiminta päätetään tilikausittain. Tilit ja muut W46 kerho ry:n hallintoa koskevat asiakirjat toimitetaan toiminnantarkastajille 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilikauden pituus on 01.01 – 31.12. Toiminnantarkastaja antaa hallitukselle kirjallisen toiminnantarkastuskertomuksen 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

12.W46 kerho ry:n kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä arpa, muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksen päätökset sitovat myös poissaolevia jäseniä. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

13. W46 kerho ry:n nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

14. W46 kerho ry:n sääntöjen muuttaminen.

W46 kerho ry:n sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen vuosikokouksessa.

15. W46 kerho ry:n purkaminen.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


saannot.txt · Viimeksi muutettu: 2018/11/19 19:41 / Jorma Hakala